Splošni pogoji nagradne igre

Dopolnilni pogoji in pravila nagradne igre.

 1. člen: SPLOŠNI POGOJI

Dopolnilni pogoji in pravila nagradne igre se nanašajo na nagradno igro, objavljeno 18.12.2020 na socialnem omrežju Facebook in dopolnjujejo objavljene Splošne pogoje nagradnih iger na spletni strani Cannalogia.org

 1. člen: POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 18.12.2020 do 25.12.2020.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki komentirajo, všečkajo in/ali delijo objavo, možnosti za zmago pa se povečajo, če uporabnik izpolni sledeče:

– všečka Facebook stran Cannalogia.org

– všečka objavo o nagradni igri “Mega nagradna igra”

– označi vsaj 2 Facebook prijateljici ali prijatelja v komentarju pod objavo o nagradni igri “Mega nagradna igra” na Facebook strani Cannalogia.org

– deli objavo o nagradni igri “Mega nagradna igra” na lastni časovnici

 1. člen: NAGRADE

V nagradni igri bomo 3 srečnim izžerebancem podelili naslednje nagrade:

 1. Nagrada: božična nogavica presenečenja Raw
 2. Nagrada: pepelnik in zaščitna maska Raw + papirčki Snail rolling papers
 3. Nagrada: pepelnik in zaščitna maska Raw + papirčki Snail rolling papers
 1. člen: ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, nadzor in izvedbo nagradne igre ter žrebanje nagrajencev skrbi predstavnik organizatorja Ambrož Jelavič. Žrebanja nagrad bodo potekala na naslednje dni v prostorih organizatorja, Acapulco Gold, Gradnikove brigade 59, 5000 Nova gorica

Žrebanje in zaključek nagradne igre je 25.12.2020

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Pogoji veljajo za družbena omrežja (Facebook, Twitter, Instagram,…)

1. Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje Kec d.o.o., Rozmanova 39, 6250 Ilirska Bistrica in spletna stran www.cannalogia.org (v nadaljevanju organizator).

2. Kadar kot pokrovitelj nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta

zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro na svoji spletni strani in/ali

Facebook profilih, kakor je določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

3. Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in

Facebook profilu.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo vsi ki v določenem času trajanja nagradne igre izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v objavi nagradne igre na družbenem omrežju, ki ga upravlja pletna

stran www.cannalogia.org Uporaba spletne strani je brezplačna.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške

sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta

– strošek prenosa podatkov

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim Facebook profilom. V primeru, da

se ugotovi, da je oseba sodelovala z več profili, ni upravičena do nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo

nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih

tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo

storitve,

 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v

nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani in/ali Facebook

profilu, kjer nagradna igra tudi poteka. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji

objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado

podelil komu drugemu ali ne. V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. pokrovitelja v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. pokrovitelja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. Nagrajenci v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Datum žrebanja je sproti določen pri vsaki posamezni nagradni igri na kanalu, kjer nagradna igra poteka – bodisi na družbenih omrežji v lasti organizatorja nagradne igre bodisi na spletni strani.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebookprofilu ali na elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani, kjer nagradna igra poteka. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje

osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno

številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi

kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov,

izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec ali pa nagrajenec nagrado prevzame v prostorih organizatorja.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive

predmete, vendar organizator ali pokrovitelj ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje

staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator Kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne

nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre,

ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in

Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje,

da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja

pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do

nagrade)

 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja,

obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe

poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki

Sloveniji)

 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli

težav z dostavo nagrade)

 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v

skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja

brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske

številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih

podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila

Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje

pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne

prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na

Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako

zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z

objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma zahteve po dodatnih

informacijah v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov info@cannalogia.org

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne

odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or

administered by, or associated with, Facebook.

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.